Ochrana osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) sdělujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s Vaším pobytem v Horském hotelu VIDLY.

Správcem osobních údajů hostů je společnost MS BOLT Industry s.r.o., se sídlem Hlučínská 628, 747 22 Dolní Benešov, která je provozovatelem Horského hotelu VIDLY

Horský hotel VIDLY Vás tímto informuje, že o Vás zpracovává tyto OÚ:

  • Identifikační (příjmení, jméno, titul, datum narození, osobní doklad, u cizinců státní příslušnost)
  • Kontaktní (adresa, telefon, e-mail)
  • Doba pobytu, číslo pokoje
  • Informace o dietě (údaje o výjimkách v dietě)
  • Záznamy z bezpečnostních kamer

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás (subjektů údajů) s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis - jedná se o výpis údajů, které o Vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Požadovat opravu -
pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz -
ten musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené Vaše osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Podat námitku proti zpracování -
lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
Odvolat souhlas se zpracováním -
to je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu -
můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování -
neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování
Podat stížnost na dozorový úřad -
v případě, že bychom Vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Způsob výkonu práv

Osobně

Na recepci hotelu bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Elektronicky

Žádost (opatřenou platným elektronickým podpisem - bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána) zašlete ji  e-mailem na níže uvedenou adresu. Do žádosti uveďte:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození),
  • právo, o jehož výkon žádáte (viz kapitola Popis práv subjektů údajů), vč. upřesnění žádosti (např. v případě opravy správné údaje),
  • telefonní číslo (pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu).

Písemně

Doporučeným dopisem zaslaným běžným poštovním stykem.

Kontaktní údaje pro informace o zpracování osobních údajů jsou

Přejeme Vám příjemný pobyt.