Ochrana osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) sdělujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s Vaším pobytem v Horském hotelu VIDLY.

Správcem osobních údajů hostů je společností Flash Steel Power, a.s., se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava Martinov, 723 00 Ostrava, která je provozovatelem Horského hotelu VIDLY

Horský hotel VIDLY Vás tímto informuje, že o Vás zpracovává tyto OÚ:

  • Identifikační (příjmení, jméno, titul, datum narození, osobní doklad, u cizinců státní příslušnost)
  • Kontaktní (adresa, telefon, e-mail)
  • Doba pobytu, číslo pokoje
  • Informace o dietě (údaje o výjimkách v dietě)
  • Záznamy z bezpečnostních kamer

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás (subjektů údajů) s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis - jedná se o výpis údajů, které o Vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Požadovat opravu -
pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz -
ten musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené Vaše osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Podat námitku proti zpracování -
lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
Odvolat souhlas se zpracováním -
to je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu -
můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování -
neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování
Podat stížnost na dozorový úřad -
v případě, že bychom Vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Způsob výkonu práv

Osobně

Na recepci hotelu bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Elektronicky

Žádost (opatřenou platným elektronickým podpisem - bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána) zašlete ji  e-mailem na níže uvedenou adresu. Do žádosti uveďte:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození),
  • právo, o jehož výkon žádáte (viz kapitola Popis práv subjektů údajů), vč. upřesnění žádosti (např. v případě opravy správné údaje),
  • telefonní číslo (pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu).

Písemně

Doporučeným dopisem zaslaným běžným poštovním stykem.

Kontaktní údaje pro informace o zpracování osobních údajů jsou

Přejeme Vám příjemný pobyt.